Teng Yue Partners
PE
基本信息
 • Teng Yue Partners RDLT, LP
 • Teng Yue Partners
 • - -
 • - -
 • PE
 • - -
Teng Yue Partners机构介绍

Teng Yue Partners RDLT, LP为根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限合伙,并主要从事资产管理。Teng Yue Partners RDLT GP, LLC为Teng Yue Partners RDLT, LP的最终控制实体,并控制Teng Yue Partners RDLT, LP的100.00%投票权。Teng YuePartners Holdings GP, LLC为Teng Yue Partners RDLT GP, LLC的管理人员并控制TengYue Partners RDLT GP, LLC的100.00%投票权。

时间 被投资方 投资金额(RMB) 轮次 详情
2018-07-13 亚盛医药集团(香港)有限公司 RMB 32.11 M C+ 详情
2018-07-12 亚盛医药集团(香港)有限公司 RMB 7.87 M C 详情
2018-04-26 方达控股有限公司 RMB 11.35 M A+ 详情
时间 被退出方 行业 退出方式 退出金额(RMB) 账面回报(RMB) 回报倍数 详情
2019-10-28 亚盛医药集团(香港)有限公司 生物制药 IPO 42.45 M 52.92 M 1.25 详情
2019-05-30 方达控股有限公司 医药 IPO 12.42 M 2.11 M 0.17 详情
机构数据
 • 3

  投资总数

 • 50%

  下轮成功率

 • - -

  管理资本量

 • 0

  管理基金数

联系方式
 • 电话: - -
  地址: - -
  邮箱: - -
iPhone&Android
私募通
中国创业与投资大数据平台